ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,584 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  470 4.44
เตี้ย  275 2.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,064 10.05
ผอมและเตี้ย  280 2.65
อ้วนและเตี้ย  445 4.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,050 76.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $