ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  9,867 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  456 4.62
เตี้ย  259 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,061 10.75
ผอมและเตี้ย  234 2.37
อ้วนและเตี้ย  461 4.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,396 74.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $