ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,678 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  662 6.20
เตี้ย  443 4.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,262 11.82
ผอมและเตี้ย  1,705 15.97
อ้วนและเตี้ย  526 4.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,080 56.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $