ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  6,977 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  478 6.85
เตี้ย  242 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  697 9.99
ผอมและเตี้ย  174 2.49
อ้วนและเตี้ย  98 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,288 75.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $