ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  7,060 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  501 7.10
เตี้ย  246 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  629 8.91
ผอมและเตี้ย  186 2.63
อ้วนและเตี้ย  76 1.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,422 76.80 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $