ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  7,051 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  615 8.72
เตี้ย  324 4.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  648 9.19
ผอมและเตี้ย  271 3.84
อ้วนและเตี้ย  147 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,046 71.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $