ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  6,925 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  613 8.85
เตี้ย  324 4.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  644 9.30
ผอมและเตี้ย  199 2.87
อ้วนและเตี้ย  146 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,999 72.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $