ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  7,281 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  431 5.92
เตี้ย  317 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  579 7.95
ผอมและเตี้ย  158 2.17
อ้วนและเตี้ย  148 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,648 77.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $