ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  6,433 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  496 7.71
เตี้ย  188 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  664 10.32
ผอมและเตี้ย  127 1.97
อ้วนและเตี้ย  129 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,829 75.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $