ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  7,321 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  490 6.69
เตี้ย  359 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  570 7.79
ผอมและเตี้ย  173 2.36
อ้วนและเตี้ย  172 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,557 75.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $