ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,207 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  843 5.20
เตี้ย  441 2.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,601 9.88
ผอมและเตี้ย  323 1.99
อ้วนและเตี้ย  315 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,684 78.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $