ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,218 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,329 8.19
เตี้ย  635 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,149 13.25
ผอมและเตี้ย  481 2.97
อ้วนและเตี้ย  679 4.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,945 67.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $