ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,180 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,327 8.20
เตี้ย  632 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,146 13.26
ผอมและเตี้ย  478 2.95
อ้วนและเตี้ย  670 4.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,927 67.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $