ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,560 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,139 6.88
เตี้ย  603 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,717 10.37
ผอมและเตี้ย  566 3.42
อ้วนและเตี้ย  503 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,032 72.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $