ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,741 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,147 6.85
เตี้ย  748 4.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,651 9.86
ผอมและเตี้ย  764 4.56
อ้วนและเตี้ย  715 4.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,716 69.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $