ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  6,096 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  431 7.07
เตี้ย  241 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  706 11.58
ผอมและเตี้ย  130 2.13
อ้วนและเตี้ย  60 0.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,528 74.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $