ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  6,091 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  458 7.52
เตี้ย  232 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  682 11.20
ผอมและเตี้ย  146 2.40
อ้วนและเตี้ย  58 0.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,515 74.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $