ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  6,072 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  508 8.37
เตี้ย  281 4.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  654 10.77
ผอมและเตี้ย  196 3.23
อ้วนและเตี้ย  127 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,306 70.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $