ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  6,036 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  508 8.42
เตี้ย  281 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  654 10.83
ผอมและเตี้ย  196 3.25
อ้วนและเตี้ย  127 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,270 70.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $