ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  6,246 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  466 7.46
เตี้ย  297 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  539 8.63
ผอมและเตี้ย  133 2.13
อ้วนและเตี้ย  70 1.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,741 75.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $