ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  5,823 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  428 7.35
เตี้ย  265 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  743 12.76
ผอมและเตี้ย  148 2.54
อ้วนและเตี้ย  64 1.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,175 71.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $