ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  6,306 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  433 6.87
เตี้ย  287 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  600 9.51
ผอมและเตี้ย  132 2.09
อ้วนและเตี้ย  74 1.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,780 75.80 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $