ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,837 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  690 6.37
เตี้ย  352 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,189 10.97
ผอมและเตี้ย  266 2.45
อ้วนและเตี้ย  224 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,116 74.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $