ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,715 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  674 6.29
เตี้ย  352 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,172 10.94
ผอมและเตี้ย  261 2.44
อ้วนและเตี้ย  224 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,032 74.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $