ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,831 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  865 7.99
เตี้ย  406 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,173 10.83
ผอมและเตี้ย  389 3.59
อ้วนและเตี้ย  350 3.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,648 70.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $