ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,940 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  867 7.93
เตี้ย  408 3.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,187 10.85
ผอมและเตี้ย  391 3.57
อ้วนและเตี้ย  350 3.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,737 70.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $