ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,699 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  933 8.72
เตี้ย  441 4.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,238 11.57
ผอมและเตี้ย  383 3.58
อ้วนและเตี้ย  259 2.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,445 69.59 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $