ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,904 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  953 8.74
เตี้ย  447 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,264 11.59
ผอมและเตี้ย  389 3.57
อ้วนและเตี้ย  262 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,589 69.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $