ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,795 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  946 8.76
เตี้ย  443 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,248 11.56
ผอมและเตี้ย  387 3.58
อ้วนและเตี้ย  262 2.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,509 69.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $