ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,821 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  745 6.88
เตี้ย  451 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,073 9.92
ผอมและเตี้ย  231 2.13
อ้วนและเตี้ย  208 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,113 74.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $