ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,923 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  755 6.91
เตี้ย  452 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,088 9.96
ผอมและเตี้ย  333 3.05
อ้วนและเตี้ย  208 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,087 74.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $