ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  10,700 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  831 7.77
เตี้ย  382 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,261 11.79
ผอมและเตี้ย  241 2.25
อ้วนและเตี้ย  230 2.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,755 72.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $