ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,902 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  892 8.18
เตี้ย  520 4.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,158 10.62
ผอมและเตี้ย  233 2.14
อ้วนและเตี้ย  379 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,720 70.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $