ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,798 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  884 8.19
เตี้ย  517 4.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,154 10.69
ผอมและเตี้ย  233 2.16
อ้วนและเตี้ย  366 3.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,644 70.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $