ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,122 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  820 5.42
เตี้ย  348 2.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,898 12.55
ผอมและเตี้ย  461 3.05
อ้วนและเตี้ย  476 3.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,119 73.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $