ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,362 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  981 6.39
เตี้ย  520 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,963 12.78
ผอมและเตี้ย  512 3.33
อ้วนและเตี้ย  401 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,985 71.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $