ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,342 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,083 7.06
เตี้ย  547 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,867 12.17
ผอมและเตี้ย  545 3.55
อ้วนและเตี้ย  423 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,877 70.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $