ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,284 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  753 5.27
เตี้ย  335 2.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,647 11.53
ผอมและเตี้ย  344 2.41
อ้วนและเตี้ย  351 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,854 75.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $