ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,226 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  940 6.17
เตี้ย  423 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,113 13.88
ผอมและเตี้ย  478 3.14
อ้วนและเตี้ย  370 2.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,902 71.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $