ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,616 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,073 6.87
เตี้ย  852 5.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,575 10.09
ผอมและเตี้ย  542 3.47
อ้วนและเตี้ย  732 4.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,842 69.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $