ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,409 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  464 4.93
เตี้ย  300 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  779 8.28
ผอมและเตี้ย  205 2.18
อ้วนและเตี้ย  197 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,464 79.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $