ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,450 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  467 4.94
เตี้ย  302 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  785 8.31
ผอมและเตี้ย  205 2.17
อ้วนและเตี้ย  197 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,494 79.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $