ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,438 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  463 4.91
เตี้ย  361 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  787 8.34
ผอมและเตี้ย  215 2.28
อ้วนและเตี้ย  200 2.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,412 78.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $