ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,419 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  661 7.02
เตี้ย  472 5.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  727 7.72
ผอมและเตี้ย  291 3.09
อ้วนและเตี้ย  254 2.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,014 74.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $