ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,380 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  658 7.01
เตี้ย  470 5.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  724 7.72
ผอมและเตี้ย  291 3.10
อ้วนและเตี้ย  254 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,983 74.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $