ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  9,464 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  599 6.33
เตี้ย  371 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  737 7.79
ผอมและเตี้ย  227 2.40
อ้วนและเตี้ย  282 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,248 76.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $