ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  9,372 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  441 4.71
เตี้ย  321 3.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  762 8.13
ผอมและเตี้ย  143 1.53
อ้วนและเตี้ย  126 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,579 80.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $