ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  9,516 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  586 6.16
เตี้ย  384 4.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  612 6.43
ผอมและเตี้ย  267 2.81
อ้วนและเตี้ย  232 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,435 78.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $