ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  424 4.04
เตี้ย  302 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,114 10.60
ผอมและเตี้ย  169 1.61
อ้วนและเตี้ย  242 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,257 78.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $