ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,451 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  421 4.03
เตี้ย  300 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,105 10.57
ผอมและเตี้ย  168 1.61
อ้วนและเตี้ย  242 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,215 78.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $