ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,455 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  444 4.25
เตี้ย  344 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,265 12.10
ผอมและเตี้ย  257 2.46
อ้วนและเตี้ย  210 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,935 75.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $