ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,349 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  695 6.72
เตี้ย  416 4.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  781 7.55
ผอมและเตี้ย  396 3.83
อ้วนและเตี้ย  226 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,835 75.71 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $