ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,412 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  698 6.70
เตี้ย  423 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  809 7.77
ผอมและเตี้ย  369 3.54
อ้วนและเตี้ย  207 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,906 75.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $