ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,412 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  699 6.71
เตี้ย  416 4.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  790 7.59
ผอมและเตี้ย  396 3.80
อ้วนและเตี้ย  226 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,885 75.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $