ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,225 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  486 4.75
เตี้ย  294 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  923 9.03
ผอมและเตี้ย  361 3.53
อ้วนและเตี้ย  275 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,886 77.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $