ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,174 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  477 4.69
เตี้ย  381 3.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  781 7.68
ผอมและเตี้ย  244 2.40
อ้วนและเตี้ย  272 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,019 78.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $