ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,780 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,010 7.24
เตี้ย  1,097 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,912 6.88
ผอมและเตี้ย  573 2.06
อ้วนและเตี้ย  367 1.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,821 78.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $