ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,737 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,140 7.72
เตี้ย  1,254 4.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,854 6.68
ผอมและเตี้ย  800 2.88
อ้วนและเตี้ย  339 1.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,350 76.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $