ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,001 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,557 9.83
เตี้ย  1,617 6.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,004 7.71
ผอมและเตี้ย  930 3.58
อ้วนและเตี้ย  427 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,466 71.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $