ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,743 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,693 9.71
เตี้ย  1,783 6.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,077 7.49
ผอมและเตี้ย  732 2.64
อ้วนและเตี้ย  435 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,023 72.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $