ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  28,496 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,090 7.33
เตี้ย  1,505 5.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,148 7.54
ผอมและเตี้ย  944 3.31
อ้วนและเตี้ย  732 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,077 73.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $