ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  25,769 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,012 7.81
เตี้ย  952 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,144 8.32
ผอมและเตี้ย  574 2.23
อ้วนและเตี้ย  355 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,732 76.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $