ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  28,883 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,711 9.39
เตี้ย  2,077 7.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,107 7.29
ผอมและเตี้ย  911 3.15
อ้วนและเตี้ย  913 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,164 69.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $