ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  2,166 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  209 9.65
เตี้ย  101 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  123 5.68
ผอมและเตี้ย  69 3.19
อ้วนและเตี้ย  33 1.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,631 75.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $