ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  6,898 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  738 10.70
เตี้ย  496 7.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  441 6.39
ผอมและเตี้ย  267 3.87
อ้วนและเตี้ย  125 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,831 70.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $